ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
09شهریور 1397

کمیسیون حقوق بشر و امور بین الملل

کمیسیون حقوق بشر و امور بین الملل

سجاد پهلوان

رئیس

علی باقری

عضو

امیرعلی مولوی

عضو

بهمن شهری

عضو

واحد قهری

عضو

فیروز جمشیدی

عضو

عبدالرضا یادگاری

عضو

جمیله احمدی

عضو