ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
07مرداد 1399

اعضا دادگاه انتظامی و علی البدل و دادستان و دادسرای کانون وکلای دادگستری استان اردبیل

اعضا دادگاه انتظامی و علی البدل و دادستان و دادسرای کانون وکلای دادگستری استان اردبیل

بسمه تعالی  به اطلاع همکاران محترم می رساند در جلسه مورخه 99/4/17 اعضا دادگاه انتظامی و علی البدل و دادستان و دادسرای کانون وکلای دادگستری استان اردبیل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اردبیل:

1- آقای شهرام بیدردی

2-آقای حسن مرادزاده

3-خانم شیرین خاتمی

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان اردبیل:

1- سعید عبدالکریمی واحد

2- رضا سجادی

3- میریحیی قدسی

دادستان دادسرای کانون وکلای دادگستری استان اردبیل:

آقای فرامرز پاسبان

دادیاران دادسرای کانون وکلای دادگستری استان اردبیل:

1-آقای صالح فرهادی

2-آقای بهروز نوروزی

3-آقای رحمان رسولی

4-آقای سعید دلخون اصل

5-آقای اکبر سبحانی

6-آقای محسن ندایی

7-خانم مژگان خوش اقبال

اعضاء علی البدل شعبه اول دادگاه:

1- اقای عزت اله آیینه چی

2-اقای ایرج صدرالممالکی

اعضاء علی البدل شعبه دوم دادگاه:

1- اقای عبدالرضا یادگاری

2-خانم نسترن شوقی

و آقای قادر شیری به عنوان نماینده کانون وکلای دادگستری استان اردبیل در شورای اجرایی اسکودا تعیین شدند.